KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN KVKK KAPSAMINDAKİ AYDINLATMA METNİ

Boy Panel Yapı Sist. San.Tic. Ltd. Şti (“Şirket” veya “Boy Panel”) tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Boy Paneltarafından KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimizin binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, personellerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

1. Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Kamera İle İzleme Ve Kayıt Alma Faaliyeti

Boy Panelhukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, Şirket yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.

1.1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Boy Paneltarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Şirketimizin meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

Kişisel veriler, Boy Panelişletmeni güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

1.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Boy Panel, tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

1.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Boy Paneltarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

Boy Panelgenel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin tesis içerisine yerleştirilen uyarı yazıları ve iş bu aydınlatma metni ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Boy Paneltarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

1.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Boy PanelKVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Boy Paneltarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu aydınlatma metni ile sayılan amaçlarla sınırlıdır.

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, mescit, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Boy Paneltarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

1.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Boy Panel, kamera ile edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 7 gündür.

1.7. Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, şirketimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi ile şirketimiz arasında yapılan gizlilik sözleşmesi sonucu kişiler,eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

2. Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Ve Taşeronların Giriş Çıkışlarının Takibi

Boy Panel tarafından; KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, Boy Panel tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak Boy Panel binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya daBoy Panel nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda Boy Panel binasının ziyaret edilmesi esnasında fiziki yöntemler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirketimizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır ve veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Boy Panel binalarının ziyaret edilmesi kapsamında toplanılan kişisel veriler, Boy Panel binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Kategorizasyonu ve Saklanma Süreleri

Boy Panel KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

4. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi

Boy Panel işbu aydınlatma metninde konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Boy Panel ’inkendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Kvk Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sayfamızda Bulunan Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Formu ’nu inceleyip, formu doldurarak yapabilirsiniz.