6698   SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI

UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

BOY PANEL YAPI SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (bu metinde “Şirket” olarak belirtilecektir) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; 

 • Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 
 • Hukuki ilişkimiz kapsamında; 
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel hâlini koruyarak, 
 • Kaydedileceğini,         depolanacağını,          muhafaza       edileceğini,      yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini 

Bildiririz. 

Bu Aydınlatma Metni ’nin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamaktır. Lütfen bu Aydınlatma Metni’ni dikkatli okuyunuz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışan adaylarına ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir: 

Veri Kategorisi   Veri TürüVerinin Nereden Elde Edildiği 
Kimlik Bilgisi Adı, Soyadı, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, Milliyeti, Medeni Durumu, Doğum Yeri Ve Tarihi, Kimlik Fotokopisi, Pasaport Numarası Sizin Tarafınızdan Verilmektedir. Kariyer.Net Vb. İstihdam Platformlarından Elde Edilmektedir. 
İletişim Bilgisi Telefon        Numarası, Açık Adres Bilgisi, Eposta Adresi Sizin Tarafınızdan Verilmektedir. Kariyer.Net Vb. İstihdam Platformlarından Elde Edilmektedir. 
Finansal Bilgi Finansal Ve Maaş Detayları, Mülkiyet Durumu Finansal Ve Maaş Detayları Şirket Tarafından Oluşturulmaktadır. 
Eğitim Bilgisi Öğrenim Durumu, Eğitim Ve Beceriler, Sertifika Ve Diplomalara Ait Detaylar, Son Mezun Olduğu Okul Ve Mezuniyet Yılı Sizin Tarafınızdan Verilmektedir. Kariyer.Net Vb. İstihdam Platformlarından Elde Edilmektedir. 
Görsel Veri Vesikalık Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi İçerisinde Yer Alan Fotoğraf, Kapalı Devre Güvenlik Kamerası Görüntüleri Fotoğraf Ve Kimlik Sizin Tarafınızdan Verilmektedir. Güvenlik Kamerası Görüntüleri Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Aracılığıyla Elde Edilmektedir. 
Mevcut Ve Önceki İş Bilgisi İş Unvanı, CV, Aday  Başvuru Formları, Son  Çalıştığı Şirket, İş DeneyimiSizin Tarafınızdan Verilmektedir. Kariyer.Net Vb. İstihdam Platformlarından Elde Edilmektedir. 
Özel Nitelikli Kişisel Veri Fiziksel Ya Da Psikolojik Hastalık, Bozukluk, Engellilik, Bulaşıcı Hastalık Durumu, Kimlik Fotokopisi İçerisinde Yer  Alan Din Bilgisi, Kan Grubu Hanesi Sizin Tarafınızdan Verilmektedir. Kariyer.Net Vb. İstihdam Platformlarından Elde Edilmektedir. 
Diğer Askerlik Durumu, Tecil Belgesi Ve Süresi, İmza, Sabıka Kaydı,,Anne Adı Baba AdıBaba Mesleği,Çoçuk Sayısı Ve Yaşları,Eşinin Adı ,Eşinin Mesleği ,Referans DurumuAlkol Kulanımı,Beden Ölçüleri Hobi ,Sigara Bilgisi,Sizin Tarafınızdan Verilmektedir. Kariyer.Net Vb. İstihdam Platformlarından Elde Edilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Söz konusu verileri sizden aşağıdaki sebeplerle talep ediyoruz; 

 • kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi için Şirket tarafından kişisel verilerinizin toplanması gerekebilmektedir. Bu kişisel verilerin sağlanmaması, İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki bazı haklardan yararlanamamanıza sebep olabilecektir. 
 • Şirketin ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirememesi, bu sebeple yaptırıma maruz kalmasına sebep olabilir ve sizin hukuki yükümlülüklerinizin Şirket aracılığı ile yerine getirilmesine engel olabilir. 
 • Şirket ile aranızda oluşacak iş sözleşmesinin ifası için kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Burada elde ettiğimiz kişisel verilerinizin paylaşılamaması Şirket ile oluşacak iş ilişkinizin sağlıklı yürütülememesine, Şirket tarafından sizin yararınıza oluşturulmuş bazı süreçlerin yerine getirilememesine veya yerine getirilmesinin sizin açınızdan zorlaşmasına sebep olabilir. 
 • Şirket, haklarınızı her zaman ön planda tutarak, meşru menfaatini sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplayabilmektedir. Şirketin kişisel verilerinizi toplamaktaki amaçları işleme amaçlarıyla aynı olduğundan bu meşru menfaatlerin neler olduğu “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” altında yer alan “Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için özellikle” maddesinin altında açıklanmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. 

 • Çalışan adaylarının görüşmeye çağrılması ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi 
 • Duruma göre idari ve resmi mercilerin taleplerinin karşılanması 
 • Şirket için güvenliğin sağlanması 

Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle; 

 • Çalışan adaylarının istihdamına karar verilebilmesi için;  oiş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması 
  • istihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti 
  • işle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi 
 • Şirketin idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için;  ogörüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması 
  • işe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi  oinsan kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Şirketler, iş ilişkisi bulunan ana firma ile menfaatleri doğrultusunda talep etmesi hâlinde veya ana firma ticari sözleşmesi gereği, ilgili operasyonlarında görev yapmak üzere istihdam edilecek adayların verilerini duruma göre yurt içi veya yurt dışında yeterli koruması olan veya bu statüde bulunmayan ülkelerde yerleşik ilgili firmaya KVKK’ya uygun olarak aktarabilmektedir. 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme, eğer işlemişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme hakkına sahipsiniz. 

Ayrıca, Şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 

KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok etme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI 

KVK Kanununun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır; 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, 
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, 
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

KVK Kanununun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hâllerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır; 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, 
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, şahsen yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.