6698  SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE

ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI

AYDINLATMA METNİ

BOY PANEL YAPI SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (bu metinde “Şirket” olarak belirtilecektir) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; 

 • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarınızla olan iş ilişkimiz dâhilinde;
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel hâlini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini

bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamaktır. Lütfen bu Aydınlatma Metni’ni dikkatli okuyunuz.

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VERİLERİNE İLİŞKİN

Şirket doğrudan tedarikçi çalışanlarından veya temsilcilerinden sözlü, fiziksel veya elektronik olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve nasıl toplandıkları ile ilgili tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Veri Kategorisi   Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik BilgisiAdı, soyadı, T.C. Kimlik numarası,Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir. 
İletişim BilgisiAçık adresi, cep telefonu numarası, e-posta adresiSiz veya temsilciniz tarafından verilmektedir. 
Finansal BilgiIban numarasıSiz veya temsilciniz tarafından verilmektedir. 
Görsel VeriKapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ve ehliyet içerisinde yer alan fotoğrafNüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
Diğerİş sözleşmeleri, imza, mesai süreleri, ruhsat fotokopisi, SRC2 belgesi (Sürücü mesleki yeterlilik), İSG eğitim belgesi,eğitim belgesi,Ruhsat fotokopisi, SRC2 belgesi, imza ve işe giriş formu siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.İş sözleşmeleri, mesai süreleri, eğitim belgesi Şirket tarafından oluşturulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Söz konusu verileri sizden aşağıdaki sebeplerle talep ediyoruz;

 • Kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi için Şirket tarafından kişisel verilerinizin toplanması gerekebilmektedir. Bu kişisel verilerin sağlanmaması, İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki bazı haklardan yararlanamamanıza sebep olabilecektir.
 • Şirketin ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirememesi, bu sebeple yaptırıma maruz kalmasına sebep olabilir ve sizin hukuki yükümlülüklerinizin Şirket aracılığı ile yerine getirilmesine engel olabilir.
 • Şirket ile aranızdaki sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Burada elde ettiğimiz kişisel verilerinizin paylaşılamaması Şirket ile iş ilişkinizin sağlıklı yürütülememesine, Şirket tarafından sizin yararınıza oluşturulmuş bazı süreçlerin yerine getirilememesine veya yerine getirilmesinin sizin açınızdan zorlaşmasına sebep olabilir.
 • Şirket, haklarınızı her zaman ön planda tutarak, meşru menfaatini sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplayabilmektedir. Şirketin kişisel verilerinizi toplamaktaki amaçları işleme amaçlarıyla aynı olduğundan bu meşru menfaatlerin neler olduğu “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” altında yer alan “Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için özellikle” maddesinin altında açıklanmaktadır.

TEDARİKÇİ ÇALIŞAN VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
 • Güvenlik incelemesi ve denetim
 • Ceza gerektiren suçlara dair iddia ve şikâyetlerin oluşturulması
 • Bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi ve gizliliğin sağlanması
 • Eğitim verilmesi ve organize edilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği

Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle;

 • Şirketin idaresi, işin yürütülmesi,
 • Şirket politikalarının uygulanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

TEDARİKÇİ ÇALIŞAN VERİLERİNİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. madde hükümleri çerçevesinde kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, Şirketlerin hukuk hizmeti aldıkları avukatlar, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Kolluk Kuvvetleri, T.C. Mahkemeleri başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme, eğer işlemişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok etme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI

KVK Kanununun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;

 • kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanununun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hâllerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;

 • kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, şahsen yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.