BOY PANEL YAPI SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

BOY PANEL YAPI SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan bayiler dahil, şirketile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.      Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Yenidoğan Mah. Demirciler Sit. 2109 Sk. No:18/A Yüreğir/Adanaadresinde mukimBOY PANEL YAPI SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Veri Sorumlusudur.

2.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz şirkettarafından;

 • Sunulan her türlü ürün, hizmetten sizleri haberdar etmek,
 • Şirket ile girmiş olduğunuz her türlü ticari işlemlerde tarafınızın hak kaybına uğramaması adına tarafınıza ait bilgilerinizi tespit etmek,
 • Şirketin ticari işlemlerde basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirmek,
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,
 • Şirketbünyesinde alınan stratejik ve idari kararlar hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde istatistiki çalışmalar yapmak,
 • Şirketimizin merkez ofisini, şubelerini veya üretim tesislerini ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizi sağlamak ve takibini yapmak,
 • Kanundan ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3.      Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, şirketimizinsatış ve pazarlama birimi personeline ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına, aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve siparişlerinizin sevkiyatları için anlaşmalı olduğumuz lojistik firmalarına aktarılmaktadır. 

4.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; satın alma ve finans departmanı, genel müdürlük ve şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda iş ilişkisi içerisinde olduğumuz firmaların ilgili kişilerine ait;  ad-soyad, T.C. kimlik numarası, imza, işyeri adresi, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve çalıştığı pozisyon tipindeki kişisel verileri Kanun’un 5. Maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleriuyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve şirketin meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlemekteyiz.

İlgili Kişinin Hakları

Dilediğiniz zaman şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak şirkete iletebilir, detaylı bilgi almak için şirketimizin web sayfasınıziyaret edebilir ve Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza gönderebilirsiniz. Şirketimiz işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır